Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα


Ο ΔΕΔΔΗΕ συμμετέχει σε διάφορα ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα στους τομείς της ενέργειας και της πληροφορικής, τα οποία σχετίζονται με θέματα ευφυών δικτύων, ένταξης της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και διαχείρισης της ζήτησης στα σύγχρονα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.

- Έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια του Προγράμματος (HORIZON 2020), του νέου χρηματοδοτικού πλαισίου της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία που θα καλύψει την περίοδο 2014-2020: SmarterEMC2, TILOS, WiseGRID, SHAR-Q, CROSSBOW, ERIGrid, GRIDSOL και iDistributedPV.

- Έργα που συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια του 7ου Προγράμματος-Πλαισίου (FP7), του χρηματοδοτικού πλαισίου της ΕΕ για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη, την περίοδο 2007-2013: DREAM, VIMSEN, INGREENGrid, SINGULAR, SMARTKYE, SUSTAINABLE.

 

CROSSBOW

To έργο CROSSBOW θα προτείνει την από κοινού χρήση των πόρων, ώστε να προωθηθεί η διασυνοριακή διαχείριση των μεταβλητών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και των μονάδων αποθήκευσης, καθιστώντας δυνατή τη μεγαλύτερη διείσδυσή τους, μειώνοντας τα λειτουργικά έξοδα του δικτύου και βελτιώνοντας τα οικονομικά τους πλεονεκτήματά.

Περισσότερα

ERIGrid

Το έργο ERIGrid, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός προηγμένου συστήματος επικύρωσης των μεθόδων που σχετίζονται με τα έξυπνα δίκτυα ενέργειας.

Περισσότερα

GRIDSOL

Το GRIDSOL έχει σαν στόχο του την επίτευξη μιας σύνθεσης σταθμού με υψηλή συμμετοχή ΑΠΕ, με το κατάλληλο σύστημα αποθήκευσης και το κατάλληλο σύστημα διαχείρισης, ο οποίος θα επιφέρει μια τεχνοοικονομικά βέλτιστη και σκόπιμη λύση.

Περισσότερα

 

iDistributedPV

Ο κύριος στόχος του iDistributedPV είναι να προτείνει την ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων για να ενισχυθεί η υψηλή διείσδυση της κατανεμημένης φωτοβολταϊκής (Φ/Β) παραγωγής (π.χ. σε οικίες/μεγαλύτερα κτήρια/περιοχές πάρκων) με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τα κριτήρια της αγοράς.

Περισσότερα

SHAR-Q

Τα στοιχεία αποθήκευσης ενέργειας είναι απαραίτητα συστατικά ενός μελλοντικού έξυπνου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας με σημαντική διείσδυση μη ελεγχόμενων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Δεδομένου ότι το μοναδιαίο κόστος ενέργειας από αποθήκευση είναι πολλαπλάσιο του αντίστοιχου κόστους ενέργειας που καταναλώνεται άμεσα μετά την παραγωγή από παραγωγή των ΑΠΕ, αποκτά ιδιαίτερη σημασία η βελτιστοποίηση της χωρητικότητας αποθήκευσης που εγκαθίσταται στο δίκτυο.

Περισσότερα

WiseGrid

Στο έργο WisGRID ενσωματώνονται, επιδεικνύονται προηγμένα συστήματα και υπηρεσίες τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε δίκτυα διανομής ενέργειας ώστε να μετεξελιχθούν σε ασφαλή, βιώσιμα και ευέλικτα έξυπνα δίκτυα και προσδίδοντας περισσότερη δύναμη στον Ευρωπαίο καταναλωτή ενέργειας.

Περισσότερα

SmarterEMC2

Το έργο SmarterEMC2 υλοποιεί εργαλεία ΤΠΕ που υποστηρίζουν την συμμετοχή των καταναλωτών μέσω των υπηρεσιών ανταπόκρισης στη ζήτηση (Demand Response- DR) και την ενσωμάτωση της διεσπαρμένης παραγωγής και των ΑΠΕ μέσω εικονικών εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής (Virtual Power Plants – VPP).

Περισσότερα

TILOS

Ο κύριος στόχος του προγράμματος TILOS είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός πρωτότυπου συστήματος συσσωρευτών στο νησί της Τήλου, το οποίο θα βασίζεται σε συσσωρευτές NaNiCl2 της εταιρείας FIAMM, εφοδιασμένο με σύστημα βέλτιστου έλεγχου για λειτουργία σε πραγματικό περιβάλλον έξυπνου δικτύου με στόχο την υποστήριξη πολλαπλών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων:

Περισσότερα

 

DREAM

Το έργο DREAM θα θέσει τα θεμέλια για μια νέα προσέγγιση, ιεραρχικά αποκεντρωμένης διαχείρισης πολύπλοκων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, παρέχοντας νέους μηχανισμούς για τη συμμετοχή των καταναλωτών στην οικονομική και οικολογική χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και της σταθερής και οικονομικά αποτελεσματικής ένταξης της διεσπαρμένης παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Περισσότερα

VIMSEN

Οι επιδοτούμενες πολιτικές τιμολόγησης με σταθερή τιμή αποζημίωσης (feed-in tariffs) που έχουν υιοθετηθεί πρόσφατα για την επιτάχυνση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δε μπορεί να παραμείνουν σαν ένα διατηρήσιμο επιχειρηματικό μοντέλο για το μέλλον του έξυπνου δικτύου ενέργειας. Και αυτό κυρίως γιατί τέτοιες πολιτικές αυξάνουν το κόστος ενέργειας, ειδικά όταν η ποσότητα της ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές δεν είναι αμελητέα σε σχέση με αυτή που παράγεται από παραδοσιακές πηγές, όπως αναμένεται να συμβαίνει στο κοντινό μέλλον.

Περισσότερα

 

IGREENGrid

Το έργο ΙGREENGrid επικεντρώνεται στην αύξηση της δυνατότητας διείσδυσης διεσπαρμένης παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στα δικτύα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς να διακυβεύεται η αξιοπιστία του δικτύου ή να θέτεται σε κίνδυνο η ποιότητα της τροφοδοσίας.

 Περισσότερα

SINGULAR

Βασικός σκοπός του έργου SINGULAR είναι η διερεύνηση των επιπτώσεων της ενσωμάτωσης μεγάλης κλίμακας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο σχεδιασμό και τη λειτουργία των Νησιωτικών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, προτείνοντας παράλληλα διάφορα αποτελεσματικά μέτρα, λύσεις και εργαλεία προγραμματισμού για την ανάπτυξη ενός αειφόρου και έξυπνου δικτύου.

Περισσότερα

SMARTKYE

Το SmartKYE έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη ενός προηγμένου συστήματος διαχείρισης Ηλεκτρικής Ενέργειας με απώτερο σκοπό την εξοικονόμηση και αποτελεσματικότερη χρήση ενεργειακών πόρων σε κατοικημένες περιοχές.

Περισσότερα

SUSTAINABLE

Το έργο SUSTAINABLE θα αναπτύξει και θα επιδείξει ένα νέο πρότυπο λειτουργίας, αξιοποιώντας πληροφορίες από έξυπνους μετρητές και βραχυπρόθεσμες τοπικές προβλέψεις με σκοπό τη διαχείριση των συστημάτων διανομής με ένα πιο αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Περισσότερα