Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως μέλος του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε., ακολουθεί την Πολιτική για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, η οποία αφορά στους εργαζόμενους σε αυτή, στο προσωπικό των εργολάβων και σε όλους όσους έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις της.

Στο πλαίσιο της Πολιτικής αυτής, λαμβάνει όλα τα μέτρα και διαθέτει όλα τα μέσα και τους απαραίτητους πόρους που διασφαλίζουν την προστασία της ζωής και της σωματικής και ψυχικής υγείας του προσωπικού της. Παράλληλα, με γνώμονα την εταιρική κοινωνική της ευθύνη, η αντίστοιχη προστασία του προσωπικού των αναδόχων, των επισκεπτών και όλων όσων έχουν πρόσβαση στις μονάδες και εγκαταστάσεις της, αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την οποιαδήποτε συνεργασία μαζί τους.

Μεταξύ άλλων, θεμελιώδεις στόχοι και αρχές της Πολιτικής της εταιρείας είναι:

  • Η διαρκής μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών και η συνεχής βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος.
  • Η πρόληψη και εξάλειψη του εργασιακού κινδύνου στην πηγή του, με την επιστημονική και συστηματική εκτίμηση της επικινδυνότητας στους εργασιακούς χώρους.
  • Η συστηματική ενημέρωση των εργαζομένων για τους κινδύνους στην εργασία και η εκπαίδευσή τους στους κανόνες, τους κανονισμούς και τις πρακτικές ασφαλούς εργασίας.
  • Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη υπευθυνότητας για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι εργαζόμενοι για την προστασία, τη δική τους και των συναδέλφων τους, καθώς και η εμπέδωση της ασφαλούς εργασιακής συμπεριφοράς.
  • Η διαρκής βελτίωση των μεθόδων και μέσων εργασίας για τη μείωση της επικινδυνότητας σε συνδυασμό με τον εφοδιασμό των εργαζομένων με τα πλέον σύγχρονα μέσα και εφόδια ατομικής και ομαδικής προστασίας.
  • Η δέσμευση των εξωτερικών συνεργατών για τη λήψη παρόμοιων μέτρων και την υιοθέτηση παρόμοιας πολιτικής.