Σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ένας καταναλωτής έχει, υπό προϋποθέσεις, τη δυνατότητα να συνδέσει στις εγκαταστάσεις του εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, το οποίο θα χρησιμοποιείται από αυτόν αποκλειστικά και μόνο επικουρικά, δηλαδή μόνο σε περιπτώσεις και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω βλάβης ή αδυναμίας του Δικτύου.

Η εγκατάσταση και λειτουργία εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους επιτρέπεται μόνο μετά από έγγραφη συμφωνία του ΔΕΔΔΗΕ, η οποία παρέχεται εφόσον :

       1.   Υποβληθούν από τον καταναλωτή τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

1.1 Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) για εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής.

1.2 Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ), με την οποία βεβαιώνεται μεταξύ άλλων ότι
      τοποθετήθηκαν οι κατάλληλες τεχνικές διατάξεις ασφαλείας που αποκλείουν την παράλληλη λειτουργία της 
      εφεδρικής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με το δίκτυο ή την τροφοδότηση του δικτύου από αυτήν. 

       2.   Ελεγχθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ οι τεχνικές διατάξεις ασφαλείας και βρεθούν σύμφωνες με την προαναφερόμενη
             υπό στοιχείο 1.2 ΥΔΕ.

Επισημαίνεται ότι στις αδειοδοτήσεις, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την εγκατάσταση και λειτουργία ενός εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, περιλαμβάνεται και Απόφαση εξαίρεσης από την υποχρέωση έκδοσης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Για την έκδοση της συγκεκριμένης Απόφασης, απαιτείται η κατάθεση συγκεκριμένων δικαιολογητικών από τον κάτοχο του εφεδρικού ζεύγους στη Διεύθυνση Ανάπτυξης, ένα εκ των οποίων είναι το αντίγραφο της έγγραφης συμφωνίας του ΔΕΔΔΗΕ.