Τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την υποβολή αίτησης είναι τα ακόλουθα ανά κατηγορία δικαιούχων:

Κατηγορία Α : Φορείς ιδιωτικού δικαίου Ν.Π.Ι.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.5 του Ν. 2646/2008.
 
• Αριθμός Παροχής του ακινήτου όπου προσφέρονται οι υπηρεσίες αλληλεγγύης
• ΑΦΜ του φορέα
• Αριθμός του ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε η απόφαση πιστοποίησης του εν λόγω Φορέα για παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σύμφωνα και με τα οριζόμενα στον Ν. 2646/2008
• Αριθμός σταθερού τηλεφώνου
• Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail)

Κατηγορία Β: Εκκλησιαστικά ιδρύματα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής σίτισης μέσω διατήρησης ειδικών προς τούτο χώρων (μαγειρεία, αίθουσες διάθεσης συσσιτίου)

• Αριθμός Παροχής του ακινήτου όπου προσφέρονται οι υπηρεσίες αλληλεγγύης
• ΑΦΜ του φορέα
• Αριθμός σταθερού τηλεφώνου
• Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail)

Κατηγορία Γ: Ν.Π.Δ.Δ. προνοιακού χαρακτήρα υπό την εποπτεία του ΥΕΚΑΠ

• Αριθμός Παροχής του ακινήτου όπου προσφέρονται οι υπηρεσίες αλληλεγγύης
• ΑΦΜ του φορέα
• Αριθμός σταθερού τηλεφώνου
• Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail)

Κατηγορία Δ: Δομές κοινωνικής αλληλεγγύης πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, οι οποίες στεγάζονται σε δημοτικά κτίρια (κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά ιατρεία και κοινωνικά συσσίτια).

• Αριθμός Παροχής του ακινήτου όπου προσφέρονται οι υπηρεσίες αλληλεγγύης
• ΑΦΜ του φορέα
• Αριθμός σταθερού τηλεφώνου
• Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail)