Απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή αίτησης του δικαιούχου

Υποβολή της Αίτησης

1. Για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων κατά την υποβολή της αίτησης χρειάζεται:

        α. Ο Κωδικός Ηλεκτρονικής Πληρωμής, όπως αναγράφεται στο λογαριασμό:

               ·  ηλεκτρικού ρεύματος που λαμβάνουν από τη ΔΕΗ ΑΕ, στην περίπτωση που την έχουν επιλέξει ως προμηθευτή               ηλεκτρικής ενέργειας
 

               ·  που λαμβάνουν από τη ΔΕΗ ΑΕ για την είσπραξη του ανταποδοτικού τέλους υπέρ της ΕΡΤ ΑΕ, στην περίπτωση                που έχουν επιλέξει εναλλακτικό προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

β. Τα στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας και το ΑΦΜ τους (και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμοι)

 

2. Στην περίπτωση των ατόμων που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης απαιτείται επιπλέον να δηλώνεται: 

α. ο αριθμός ΑΜΚΑ  του δικαιούχου, καθώς και ο αριθμός ΑΜΚΑ του προσώπου που χρήζει μηχανικής υποστήριξης, εφόσον είναι άλλο πρόσωπο από τον δικαιούχο.

β. ο ασφαλιστικός τους φορέας 

γ. ο αριθμός πρωτοκόλλου βεβαίωσης του κρατικού ασφαλιστικού φορέα, στον οποίο υπάγεται ο ασθενής, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή του ασθενούς. Στην περίπτωση που ο ασθενής είναι ανασφάλιστος, τον αριθμό πρωτοκόλλου βεβαίωσης αντίστοιχου περιεχομένου από κρατικό νοσοκομείο. 

δ. ότι έχουν στην κατοχή τους την ανωτέρω βεβαίωση. Οι δικαιούχοι οφείλουν να διατηρούν το πρωτότυπο της σχετικής βεβαίωσης για όσο διάστημα είναι ενταγμένοι στο ΚΟΤ και στους Ευάλωτους Πελάτες και να την προσκομίζουν σε περίπτωση σχετικού ελέγχου. Η ύπαρξη και η ακρίβεια του περιεχομένου της βεβαίωσης και η ακρίβεια των στοιχείων της υπεύθυνης δήλωσης μπορεί να ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών.

 

3. Στην περίπτωση των υπερηλίκων (ατόμων που έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος ηλικίας) απαιτείται επιπλέον να δηλώνεται

α. ο αριθμός ΑΜΚΑ του δικαιούχου και ο ΑΜΚΑ όλων των συνοικούντων με αυτόν

β. ότι δεν συνοικούν με άλλο πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το ως άνω όριο ηλικίας