Αιτήσεις για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης σε σταθμούς ΑΠΕ όλων των τεχνολογιών πλην φωτοβολταϊκών & ΣΗΘΥΑ, οι οποίοι απαλλάσσονται από αδειοδότηση βάσει του ν.3468/2006 όπως ισχύει, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Χρηστών Δικτύου, Λ. Συγγρού 24, 117 42 ΑΘΗΝΑ.
Υποβάλλεται το έντυπο του παραρτήματος της ΥΑ 13310/2007 με συνημμένα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Νομιμοποιητικά στοιχεία του αιτούντος
Για Α.Ε., Ε.Π.Ε.

1) Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού και σε περίπτωση τροποποιήσεών του, του κωδικοποιημένου καταστατικού.
2) ΦΕΚ δημοσίευσης της σύστασης της εταιρείας. Για τις περιπτώσεις σύστασης της εταιρείας μετά την 1.1.2015, προσκομίζεται η σχετική Ανακοίνωση από το Γ.Ε.ΜΗ.
3) ΦΕΚ δημοσίευσης των τροποποιήσεων του καταστατικού, αν υπήρξαν. Για τις περιπτώσεις τροποποιήσεων μετά την 1.1.2015, προσκομίζεται η σχετική Ανακοίνωση από το Γ.Ε.ΜΗ.
4) ΦΕΚ δημοσίευσης της εκλογής μελών του τελευταίου Δ.Σ. και των στοιχείων σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας / ΦΕΚ δημοσίευσης των στοιχείων του διαχειριστή της εταιρείας. Για περιπτώσεις μετά την 1.1.2015, προσκομίζεται η σχετική Ανακοίνωση από το Γ.Ε.ΜΗ.
5) Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ. περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.
1) Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού και σε περίπτωση τροποποιήσεών του, του κωδικοποιημένου καταστατικού.
2) Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ. περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.
Για ελεύθερους επαγγελματίες (φυσικά πρόσωπα)
Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. αιτούντος.

2. Νομιμοποιητικά στοιχεία του χώρου εγκατάστασης
Για εγκατάσταση του σταθμού σε ιδιόκτητο χώρο από τον κύριο του χώρου αυτού:

1) ο τίτλος κυριότητας (η συμβολαιογραφική πράξη αγοράς οικοπέδου και το πιστοποιητικό μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο) ή αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου σε περίπτωση λειτουργούντος κτηματολογικού γραφείου
Γίνεται δεκτό και συμβολαιογραφικό προσύμφωνο αγοράς από τον ιδιοκτήτη απευθείας προς τον φορέα του σταθμού.
Για εγκατάσταση του σταθμού σε ιδιόκτητο χώρο από τρίτο, πλην του ιδιοκτήτη:
1) ο τίτλος νόμιμης κατοχής (το ιδιωτικό συμφωνητικό μακροχρόνιας μίσθωσης και η ηλεκτρονική υποβολή του στη Δ.Ο.Υ.) ή η συμβολαιογραφική πράξη μίσθωσης και το πιστοποιητικό μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο.
Γίνεται δεκτό και συμβολαιογραφικό προσύμφωνο μίσθωσης από τον ιδιοκτήτη απευθείας προς τον φορέα του σταθμού.
2) ο τίτλος κυριότητας του εκμισθωτή και το πιστοποιητικό μεταγραφής του στο υποθηκοφυλακείο ή αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου σε περίπτωση λειτουργούντος κτηματολογικού γραφείου
Για εγκατάσταση του σταθμού σε δημόσια δασική έκταση:
- η αίτηση που κατατέθηκε στην αρμόδια υπηρεσία για έκδοση πράξης χαρακτηρισμού ή
- η αίτηση που κατατέθηκε για έκδοση απόφασης ΕΠΟ ή ΠΠΔ.
Για εγκατάσταση του σταθμού σε δημοτική έκταση:
- η αίτηση που κατατέθηκε στον αρμόδιο φορέα για έκδοση παραχωρητήριου (σε περίπτωση μίσθωσης ισχύουν τα ανωτέρω περί νόμιμης κατοχής).

3. Τοπογραφικό από πινακίδα 1:5000 της Γ.Υ.Σ. και τοπογραφικό 1:500 με τη θέση εγκατάστασης του σταθμού, με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή διπλωματούχου μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας (τοπογράφου ή πολιτικού μηχανικού) επί ενός εκάστου, επί των οποίων θα αναγράφονται οι συντεταγμένες του σταθμού κατά ΕΓΣΑ '87 (κορυφές πολυγώνου).

4. Τεχνικά χαρακτηριστικά και πιστοποιήσεις του εξοπλισμού δηλ. πλήρης περιγραφή γεννητριών, αντιστροφέων, μετατροπέων ισχύος, με τη σχετική τεκμηρίωση του κατασκευαστή του εξοπλισμού.

5. Στοιχεία μετασχηματιστή ανύψωσης.

6. Μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο σύνδεσης του σταθμού, με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή διπλωματούχου μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας (ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου μηχανικού).

7. Τεχνική περιγραφή της συνολικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (ΧΤ ή/και ΜΤ) και του υποσταθμού ανύψωσης ΧΤ/ΜΤ στο χώρο εγκατάστασης του σταθμού.

8. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 πρωτότυπη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία ο αιτών θα δηλώνει:
α) ότι ο σταθμός υπόκειται σε διαδικασία απόφασης Ε.Π.Ο. ή Π.Π.Δ. ή ότι εξαιρείται από την υποχρέωση έκδοσης απόφασης Ε.Π.Ο. βάσει του άρθρου 8 παρ. 13 του Ν.3468/2006 όπως ισχύει.
β) την κατηγορία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην οποία υπάγεται ο σταθμός, βάσει του πίνακα τιμολόγησης ενέργειας της υποπαραγράφου ΙΓ.5 του Ν.4254/2014.
γ) την χρησιμοποιούμενη πρώτη ύλη (για σταθμούς βιομάζας και βιοαερίου) και τη διαδικασία επεξεργασίας της (καύση, αναερόβια χώνευση, αεριοποίηση κτλ).
δ) ότι ο σταθμός δεν εμπίπτει στις προβλέψεις του άρθρου 34 παρ. 6 του Ν.4342/2015.
ε) ότι όλα τα στοιχεία που υποβάλλει με την αίτησή του είναι αληθή.

Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας

1. Η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι υποχρεωτική. Τα έγγραφα υποβάλλονται σε τρία αντίτυπα. Όπου δεν αναγράφεται επικυρωμένο αντίγραφο, νοείται απλό αντίγραφο (φωτοτυπία). Σε περίπτωση υποβολής φακέλου με ελλιπή δικαιολογητικά, το αίτημα δεν θα γίνεται δεκτό.

2. Επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός σταθμού ανά τεχνολογία, ανά αυτοτελές ακίνητο (αυτοτελή ακίνητα θεωρούνται τα γήπεδα για τα οποία προσκομίζεται χωριστός τίτλος ιδιοκτησίας ή αναφέρονται ως τέτοια στον ίδιο τίτλο και δεν έχουν προέλθει από κατάτμηση μέσω μίσθωσης ή πώλησης επιμέρους τμημάτων του, γενόμενη μετά την ισχύ του ν.3468/2006).
Δεν γίνονται δεκτές πολλαπλές αιτήσεις σε όμορα ακίνητα που υποβάλλονται υπό τη μορφή εμφανώς παρεμφερών ή εναλλασσόμενων εταιρικών σχημάτων, με κατακερματισμό της συνολικής ισχύος σε επιμέρους σταθμούς. Μεμονωμένες αιτήσεις επί ομόρων ακινήτων διαφορετικής ιδιοκτησίας γίνονται δεκτές, υπό την επιφύλαξη της εξακρίβωσης της μη συσχέτισης των αιτούντων κατά το στάδιο της εξέτασης για την έκδοση Προσφοράς Σύνδεσης.

3. Αλλαγές στην ισχύουσα αίτηση γίνονται δεκτές στις ακόλουθες περιπτώσεις, με υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης και υποβολής των αντίστοιχων στοιχείων που μεταβάλλονται:
• μεταβολή της επωνυμίας του αιτούντος υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ. 12 του ν.3851/2010
• μείωση της ισχύος του σταθμού, υπό την προϋπόθεση ότι ο σταθμός υπό τη νέα μειωμένη ισχύ συνδέεται στο ίδιο επίπεδο τάσης με αυτό της αρχικής αίτησης
• μεταβολή του τύπου ή/και του κατασκευαστή του εξοπλισμού χωρίς πρόσθετη επίπτωση στη συμβολή στην ισχύ βραχυκύκλωσης
• μεταβολή της χρησιμοποιούμενης πρώτης ύλης ή/και της μεθόδου επεξεργασίας (για σταθμούς βιομάζας/βιοαερίου) υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται η τεχνολογία του σταθμού

4. Αλλαγές στις περιπτώσεις που ακολουθούν, ισοδυναμούν με νέο αίτημα (υποβολή νέας αίτησης με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά):
• επαύξηση της ισχύος κατατεθειμένου αιτήματος
• μείωση της ισχύος κατατεθειμένου αιτήματος, η οποία συνεπάγεται την αλλαγή επιπέδου τάσης σύνδεσης
• αλλαγή της θέσης εγκατάστασης
• αλλαγή της τεχνολογίας του σταθμού

5. Σύμφωνα με τον πίνακα Α του Ν.4254/2014 υποπαρ.ΙΓ.5, ως σταθμοί βιομάζας (ή βιορευστών) νοούνται οι σταθμοί που χρησιμοποιούν ως μέθοδο επεξεργασίας θερμική διεργασία, δηλαδή καύση, αεριοποίηση ή πυρόλυση (κατηγορίες 11, 12, 13 του πίνακα Α) και ως σταθμοί βιοαερίου οι σταθμοί που χρησιμοποιούν ως μέθοδο επεξεργασίας την αναερόβια χώνευση (κατηγορίες 16, 17 του πίνακα Α).

6. Οι σταθμοί αυτοπαραγωγής υπόκεινται στη διαδικασία σύνδεσης του ν.3468/2006 όπως ισχύει (υποβολή αίτησης σύνδεσης, έκδοση προσφοράς σύνδεσης, υπογραφή σύμβασης σύνδεσης κλπ), ανεξαρτήτως ύπαρξης περίσσειας ενέργειας και διοχέτευσής της στο Δίκτυο ή μη.
Η εγκατάσταση αυτόνομου σταθμού επιτρέπεται σε μη ηλεκτροδοτούμενο χώρο απομακρυσμένο του Δικτύου (πχ. κτίσμα σε μη ηλεκτροδοτούμενο οικόπεδο, στάνη, ιχθυοκαλλιέργεια κλπ). Σε ηλεκτροδοτούμενο χώρο δεν νοείται εγκατάσταση «αυτόνομου» σταθμού οποιασδήποτε τεχνολογίας, καθόσον θα βρίσκεται σε παράλληλη λειτουργία με το Δίκτυο. Τυχόν περιπτώσεις διαχωρισμού φορτίων της εσωτερικής εγκατάστασης και τροφοδότησής τους από ΑΠΕ (πχ. ΦΒ σύστημα να συνδέεται με φωτισμό εξωτερικών χώρων οι οποίοι δεν τροφοδοτούνται από την εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση του χρήστη), δεν θεωρούνται αυτόνομες εγκαταστάσεις.

Αιτήσεις για αδειοδοτούμενους σταθμούς ΑΠΕ όλων των τεχνολογιών και ΣΗΘΥΑ, ισχύος μέχρι και 8 MW, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Χρηστών Δικτύου, Λ. Συγγρού 24, 117 42 ΑΘΗΝΑ, με συνυποβολή όλων των προβλεπόμενων εγγράφων του άρθρου 4 της ΥΑ 13310/2007 (ΦΕΚ Β 1153/11.07.2007).

Τεχνικές Διευκρινίσεις

1. Σταθμοί ΑΠΕ ισχύος μέχρι και 100 kW συνδέονται στο δίκτυο ΧΤ, ενώ άνω των 100 kW συνδέονται στο δίκτυο ΜΤ.

2. Τα στοιχεία του μετασχηματιστή ανύψωσης ΧΤ/ΜΤ αφορούν σε σταθμούς που συνδέονται στο δίκτυο ΜΤ και θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον: ονομαστική ισχύ, συνδεσμολογία τυλιγμάτων, ονομαστική τάση πρωτεύοντος και δευτερεύοντος, τάση βραχυκυκλώσεως, διάταξη γείωσης ουδετέρου κόμβου.

3. Στο μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο σύνδεσης του σταθμού θα παρουσιάζεται λεπτομερώς ο σημαντικός εξοπλισμός της εγκατάστασης, οι μονάδες παραγωγής με διακριτή αρίθμηση, οι μετασχηματιστές ανύψωσης τάσης, οι διατάξεις αντιστάθμισης και τα μέσα απόζευξης και προστασίας.

4. Στην τεχνική περιγραφή της συνολικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (ΧΤ ή/και ΜΤ) και του υποσταθμού ανύψωσης ΧΤ/ΜΤ στο χώρο εγκατάστασης του σταθμού θα γίνεται αναφορά στον εξοπλισμό που εγκαθίσταται (τύποι καλωδίων, συνδεσμολογία, γειώσεις, διατάξεις προστασίας, χαρακτηριστικά και στοιχεία γεννητριών, χωροθέτηση των εγκαταστάσεων επί του τοπογραφικού).

5. Συμπλήρωση αιτούμενης ισχύος στο έντυπο του παραρτήματος της ΥΑ 13310/2007:
Α. Προκειμένου για σταθμό βιομάζας, βιοαερίου ή ΣΗΘΥΑ που συνδέεται στο Δίκτυο είτε απευθείας (χωρίς μετατροπέα ισχύος), είτε μέσω μετατροπέα ισχύος, ως αιτούμενη ισχύς στο έντυπο του παραρτήματος της ΥΑ 13310/2007 θα συμπληρώνεται το μέγεθος Prime Power (PRP), ή εναλλακτικά το μέγεθος Continuous Power (COP) βάσει του ISO 8528-1:2005, το οποίο προκύπτει από σχετικό έγγραφο του κατασκευαστή (ενδεικτικά τεχνικό εγχειρίδιο, βεβαίωση, κλπ).
Εάν δεν αναφέρονται στα προσκομιζόμενα έγγραφα του κατασκευαστή τα πιστοποιημένα μεγέθη ονομαστικής ισχύος κατά ISO 8528-1, τότε θα πρέπει να συμπληρώνεται ως αιτούμενη ισχύς το μέγεθος της ονομαστικής ισχύος της κινητήριας μηχανής Pm (σε kW), το οποίο προκύπτει από σχετικό έγγραφο του κατασκευαστή (ενδεικτικά τεχνικό εγχειρίδιο, βεβαίωση, κλπ). Στην περίπτωση αυτή θα γίνονται δεκτές γεννήτριες με μεγέθη φαινόμενης ονομαστικής ισχύος (σε kVA) έως Pm/0,8 με δυνατότητα υπέρβασης μέχρι 10%.

Τα όποια τυχόν απαιτούμενα φορτία για την παρασκευή της πρώτης ύλης δύνανται να τροφοδοτηθούν με ξεχωριστή παροχή. Στην περίπτωση αυτή, η ισχύς των φορτίων αυτών δεν συμπεριλαμβάνεται στην αιτούμενη ισχύ.
Αντιθέτως, στις περιπτώσεις όπου τα απαιτούμενα φορτία για την παρασκευή της πρώτης ύλης επιλεχθεί να τροφοδοτούνται από τη γεννήτρια του σταθμού, δεν επιτρέπεται η αφαίρεση της ισχύος αυτών των φορτίων από το άθροισμα των ονομαστικών ισχύων των μονάδων του σταθμού κατά τον καθορισμό της αιτούμενης ισχύος. Σε περίπτωση δε όπου το ως άνω άθροισμα υπερβαίνει το 1MW, η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από Άδεια Παραγωγής, η οποία εκδίδεται από τη ΡΑΕ.
Β. Προκειμένου για υδροηλεκτρικό σταθμό ως αιτούμενη ισχύς θα συμπληρώνεται το μέγεθος της μηχανικής ισχύος του στροβίλου (σε kW) σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση του μελετητή μηχανικού. Αναφορικά με τη γεννήτρια ισχύουν τα προαναφερόμενα στην παρ.5Α, δηλαδή θα γίνονται δεκτές γεννήτριες με μεγέθη φαινόμενης ονομαστικής ισχύος (σε kVA) έως Pm/0,8 με δυνατότητα υπέρβασης μέχρι 10%.
Γ. Σε όλους τους σταθμούς παραγωγής με γεννήτριες, ανεξαρτήτως τεχνολογίας, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ικανότητα λειτουργίας της γεννήτριας υπό την αιτούμενη ισχύ εξόδου με συντελεστή ισχύος σε όλο το εύρος μεταξύ 0,95 επαγωγικό μέχρι 0,95 χωρητικό.

6. Σε σταθμούς παραγωγής που συνδέονται παράλληλα με το Δίκτυο, δεν επιτρέπεται η χρήση συσσωρευτών (μπαταριών) καθόσον δεν προβλέπεται από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.