1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ
Σε εφαρμογή του Ν.3851/2010

                       

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ
Σε εφαρμογή του Ν.3851/2010
                                                                   
                                              
3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ
 Σε εφαρμογή του Ν.3851/2010


4η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Σε εφαρμογή του Ν. 3851/2010


 5η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ σε εφαρμογή του Ν.3851/2010

                                       

6η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ σε εφαρμογή του Ν. 3851/20107η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ σε εφαρμογή του Ν. 3851/2010

     Διευκρίνιση αναφορικά με την 7η Ανακοίνωση 

      8η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ σε εφαρμογή του Ν. 3851/2010

      9η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ σε εφαρμογή του Ν. 3851/2010

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΔΔΗΕ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΒ

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΔΔΗΕ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.4152/2013 ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

    ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΔΜΗΕ ΚΑΙ ΔΕΔΔΗΕ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.4152/2013

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ για την αναστολή υποδοχής αιτημάτων σύνδεσης μικρών ανεμογεννητριών στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο

Κοινή Ανακοίνωση ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με τις Ρυθμίσεις περί Εγγυοδοσίας που τίθενται σε ισχύ από 01.01.2015 σε εφαρμογή του ν. 4152/13

Κοινή Ανακοίνωση ΑΔΜΗΕ ΔΕΔΔΗΕ για τη διάθεση του περιθωρίου ισχύος στην Πελοπόννησο

Κοινή Ανακοίνωση ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με τον τύπο και το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, σε εφαρμογή του ν.4152/2013, όπως ισχύει

Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή των προβλέψεων του Ν.4152/2013 όπως ισχύει, για την εγγυοδοσία σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης προ της 01.01.2015

2η Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή των προβλέψεων του Ν.4152/2013όπως ισχύει, για την εγγυοδοσία σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης προ της 01.01.2015

3η Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή των προβλέψεων του ν.4152/2013 όπως τροποποιήθηκε με το ν.4342/2015 και ισχύει, για την εγγυοδοσία σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης προ της 01.02.2016

Κοινή Ανακοίνωση ΑΔΜΗΕ - ΔΕΔΔΗΕ σε εφαρμογή των προβλέψεων του Ν.4414/2016

Διευκρίνιση επί της κοινής ανακοίνωσης ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ για τη συμμετοχή στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις (ν.4414/2016, άρθρο 7)