Στους πίνακες ανά Δημοτική/Τοπική Κοινότητα συμπεριλαμβάνονται όλοι οι δικαιούχοι, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/23840/23.12.2014 (ΦΕΚ 3497/Β/29.12.2014), δηλαδή όλοι οι οικιακοί καταναλωτές που είχαν ενεργή σύνδεση στις 9/8/2016, ημέρα δημοσίευσης του «Οριστικού Πίνακα με τον επιμερισμό των ποσών από σταθμούς ΑΠΕ σε μία ή περισσότερες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες, για τα έτη 2010-2014» (ΥΑ ΑΠΕΗΛ/οικ.181851/09.08.2016) , ανεξάρτητα από το ύψος του προκύπτοντος ποσού επιστροφής.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Εγκύκλιο ΑΠΕΗΛ/οικ. 187934/15.12.2016, στις περιπτώσεις που το προκύπτον ποσό είναι μικρότερο του ενός λεπτού (< 0,01 €), τα ποσά δεν αποδίδονται, αλλά παραμένουν για να αποδοθούν σε επόμενο επιμερισμό.
Οι περιπτώσεις που το προκύπτον ποσό ανά δικαιούχο είναι μικρότερο του ενός λεπτού και δεν θα αποδοθεί αφορούν ορισμένους εκ των δικαιούχων της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου και του Δήμου Πειραιά, δεδομένου ότι το πλήθος των δικαιούχων είναι πολύ μεγάλο σε σχέση με το συνολικό ποσό που τους αντιστοιχεί βάσει του ανωτέρω Οριστικού Πίνακα επιμερισμού.

Για να εισέλθετε στην εφαρμογή αναζήτησης δικαιούχων Αριθμών Παροχής πατήστε εδώ.