Αντικείμενο του Έργου

Το αντικείμενο του Έργου αφορά στον εκ­συ­γ­­χρονισμό του Κέντρου Ελέγχου Δικτύων Δια­νο­μής (ΚΕΔΔ) της Αττικής μέσω προμήθειας και εγ­κατάστασης συστη­μάτων Supervisory Control and Data  Acquisition-Data Management System (SCADA-DMS), συ­στημάτων τηλε­χειρισμών (Remote Transmitter Units-RTUs) στους Υποσταθμούς (Υ/Σ) Υψηλής Τάσης/ΜέσηςΤάσης(ΥΤ/ΜΤ) αλλά και στην ανα­δι­οργάνωση των επιμέρους μονάδων του.

 

 

 
Νέα Συστήματα και Υπηρεσίες
  • Servers (Database– SCADA – DMS)
  • SCADA software
  • DMS software
  • 107RTUs
  • 115 Inverters και 645 Converters

 

 

 

  

Οφέλη

 Τα οφέλη που αναμένονται από την υλοποίηση του εν λόγω Έργου, αφορούν:

  • στη βελτίωση της αξιοπιστίας του συστήματος διαχείρισης του Δικτύου της Αττικής, των δεικτών ποιότητας καθώς και του εντοπισμού των ασθενών σημείων του Δικτύου
  • στη συγκέντρωση και εξοικονόμηση πόρων, στην αποτελεσματικότερη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού κατά τη διάρκεια βλαβών και στην καλύτερη και ταχύτερη αντιμετώπιση των διακοπών
  • στη μείωση της φόρτισης των εγκαταστάσεων σε περιόδους αυξημένης ζήτησης και στον περιορισμό απωλειών ισχύος και ενέργειας στο Δίκτυο
  • στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων διαχείρισης Δικτύων, μελετών και εκπαίδευσης του αρμόδιου προσωπικού
  • στην ομογενοποίηση των τηλεχειριζόμενων συστημάτων.


Πρόοδος Έργου