Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα 


Ο ΔΕΔΔΗΕ συμμετέχει σε διάφορα ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα στους τομείς της ενέργειας και της πληροφορικής, τα οποία σχετίζονται με θέματα ευφυών δικτύων, ένταξης της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και διαχείρισης της ζήτησης στα σύγχρονα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. 

- Έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια του Προγράμματος (HORIZON 2020), του νέου χρηματοδοτικού πλαισίου της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία που θα καλύψει την περίοδο 2014-2020: SmarterEMC2, TILOS και WiseGRID. 

- Έργα που συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια του 7ου Προγράμματος-Πλαισίου (FP7), του χρηματοδοτικού πλαισίου της ΕΕ για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη, την περίοδο 2007-2013: DREAM, VIMSEN, INGREENGrid, SINGULAR, SMARTKYE, SUSTAINABLE.