Βασικά μεγέθη 2015 του δικτύου ηλεκτρισμού

Ποσοτικά μεγέθη του δικτύου Διανομής (τέλος του έτους):

- 111.130χλμ. Δίκτυο Μέσης Τάσης (Μ.Τ.).
- 125.160χλμ. Δίκτυο Χαμηλής Τάσης  (Χ.Τ.).

Συνολικά 236.290χλμ. Δικτύου.

- 161.180 Υποσταθμοί Μέσης Τάσης προς Χαμηλή Τάση (Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ).
- 945χλμ. Δίκτυο Υψηλής Τάσης (Υ.Τ.) εκ των οποίων 200χλμ στην Αττική και 745χλμ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.
- 225 Υποσταθμοί Υψηλής Τάσης προς Μέση Τάση (Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ), εκ των οποίων 19 κλειστού τύπου, κατανεμημένοι 199 στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και 26 στα μη Διασυνδεδεμένα νησιά.

- 7.438.455 Πελάτες (11.444 ΜΤ & 7.427.011 ΧΤ).
- 43.237 GWH Καταναλώσεις Πελατών (10.973 στη ΜΤ & 32.264 στη ΧΤ).

Κύρια οικονομικά μεγέθη του δικτύου Διανομής:

- Επενδύσεις (Ετήσιες δαπάνες επενδύσεων)  186 εκ. €.
Εκμετάλλευση (Ετήσιες λειτουργικές δαπάνες) 408 εκ. €.
Ετήσια έσοδα από χρήση δικτύου 716 εκ. €.
Πάγια Δικτύων Διανομής με αναπόσβεστη αξία 3,8 δις €.

Προσωπικό & Οργάνωση του δικτύου Διανομής (τέλος του έτους):

6.496 μισθωτοί.
3 Γενικές Διευθύνσεις, 11 Κεντρικές Διευθύνσεις, 5 Περιφερειακές Διευθύνσεις, 2 Κεντρικά Κλιμάκια, 58 Περιοχές, 74 Πρακτορεία, 86 Υποπρακτορεία.