ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5 - 7  ΑΘΗΝΑ 105 49

Η Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής  προκηρύσσει τους πιο κάτω ανοικτούς Διαγωνισμούς.

Η διάθεση των Τευχών των Διακηρύξεων γίνεται από τα αρμόδια αγοραστικά γραφεία που αναφέρονται στη σχετική στήλη από Δευτέρα μέχρι Παρακευή και ώρες από 8:00 έως 13:00

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

 ΔΠΑ/ΕΠ-6807  
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΠΑ).
01/08/2017
13:00  
 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΔΠΑ ΣΤΟΝ
8ο ΟΡΟΦ. ΓΡΑΦ. 809

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ
02/08/2017 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5-7, 7oς ΟΡΟΦΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ 724

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΥΧΗ :

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ)

3. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5. ΥΠΕΥΘ.ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ

6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘ.ΔΗΛΩΣΗΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ


7. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

8. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘ.ΔΗΛΩΣΕΩΝ

9. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

10. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΛΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΔΠΑ/ΕΠ-6785   
«ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ» ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΠΑ).
02/08/2017
13:00  
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΔΠΑ ΣΤΟΝ
8ο ΟΡΟΦ. ΓΡΑΦ. 809

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ
03/08/2017 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5-7, 7oς ΟΡΟΦΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ 724

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΥΧΗ :

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ)

3. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5. ΥΠΕΥΘ.ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ

6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘ.ΔΗΛΩΣΗΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ


7. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

8. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘ.ΔΗΛΩΣΕΩΝ

9. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

10. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΛΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΔΠΑ/ΕΠ-6790  «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ, ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ» ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΠΑ) 29/05/2017
13:00   
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΔΠΑ ΣΤΟΝ
8ο ΟΡΟΦ. ΓΡΑΦ. 809

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ
ΣΤΙΣ 30/05/2017
ημέρα ΤΡΙΤΗ
και ώρα 10:00 
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5-7, 7oς ΟΡΟΦΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ 724
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΥΧΗ :
1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ)

3. ΤΕΥΧΟΣ Β΄ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

4. ΤΕΥΧΟΣ Α΄ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ


5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ

6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ


7. ΥΠΕΥΘ. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ


8. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΔΑΝΕΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ


9. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

10.ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 ΔΠΑ/ΕΠ-6802 ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΠΑ) 14/06/2017
 10:00

 
Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ 14/06/2017
ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ
και ώρα 10:00 π.μ.
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5-7, 7Ος ΟΡΟΦΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ 724

ΤΗΛ. : 210-3287319
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΥΧΗ :
1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ)

3. ΤΕΥΧΟΣ Α΄ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ


4. ΤΕΥΧΟΣ Β΄ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ &
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ

6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

7. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΕΝΩΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ


8. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΔΑΝΕΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ


9. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

10 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΔΠΑ 75501    
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ GNSS ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
ME ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ RTK και PPK».
25/04/2017
09:00 
 
Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ
25/04/2017 ημέρα
ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5-7, 7ος ΟΡΟΦΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ 724

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΜΕΧΡΙ 25/04/2017
ώρα 09:00 π.μ.
(ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)
ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 8ος οροφ. Γραφ. 809
- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 1

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΥΧΗ :

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ)

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΣΥΜΒΑΣΗ

5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ


7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ


8. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ


9. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ