ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ
ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112 – ΑΘΗΝΑ 11741
ΤΗΛ.: 210 9008726
FAX: 210 9008737

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 
ΔΠΝ/
ΠΕΡ. ΧΑΝΙΩΝ
 4001906

 
ΑΠΟΚΟΠΕΣ – ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΒΡΥΣΣΩΝ, ΚΙΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΑΝΤΑΝΟΥ)

 24/07/2017
09:00

 
ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓ. ΓΡΑΦΕΙΟ Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008792
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00
Έως 14.00
 

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

- ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ)

- ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ)

 
ΔΠΝ/
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΜΟΥ/ 4001923- 2017

ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ (ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΑΥΤΗΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ)

 25/07/2017
09:00

 
ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓ. ΓΡΑΦΕΙΟ Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008792
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00
Έως 14.00
 

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

- ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ)

- ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ)

 ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4001937/2017

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙ-ΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕ-ΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ-ΤΗΤΑΣ ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».

 20/7/2017 
09:00

 -Αποσφράγιση:
20/7/2017-
ώρα:11.00
 
ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ελ. Βενιζέλου 14 Τσαλικάκι - 714 14 ΓΑΖΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
2ος όροφος
206 γραφείο
Τηλ. 2810 314702-709
Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ και
1ος όροφος
114 γραφείο
Τηλ. 2810 262746
Ι. ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ
από 09.00
έως 14.00.

 
ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

- ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩ-
ΝΙΣΜΟΥ
(ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ).

- ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ
ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ).

- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- ΤΕΥΧΟΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙ-
ΣΕΩΝ
.

 
ΔΠΝ/
Περ. Ρόδου -
4001928/ 2017

 
Βοηθητικές Υπηρεσίες Μελετών Δικτύων Διανομής και Παροχών της Περιοχής Ρόδου

 17/07/2017
09:00

 
ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓ. ΓΡΑΦΕΙΟ Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008792
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00
Έως 14.00
 
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

- ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

- ΣΥΜΒΑΣΗ

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

- ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

- ΠΙΝΑΚΕΣ 5η ΑΝΑΘ.

- ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

 ΔΠΝ/
4001755/
ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ
09.12.16
Συμπλήρωμα Νο1

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
«ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 1200 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1800 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΕΝΤΟΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΔΠΝ»

 19/07/2017 
09:00

 ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 210 9008792
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00
Έως 14.00
ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ)

-ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΤ ΚΑΙ ΧΤ

- ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

- ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

- ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

- ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΤ & ΧΤ

- ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

- ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

- ΕΝΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

- ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ (Τ)

- ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

- ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

 
ΔΠΝ/
ΠΕΡ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 4001935

 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 12/07/2017
09:00

 
ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓ. ΓΡΑΦΕΙΟ Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008792
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00
Έως 14.00
 

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

- ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ)

- ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ)

- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- ΤΕΥΧΟΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

 
ΔΠΝ/
ΠΕΡ. ΧΑΝΙΩΝ
 4001844

 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΒΡΥΣΣΩΝ, ΚΙΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΑΝΤΑΝΟΥ)

 07/07/2017
09:00

 
ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓ. ΓΡΑΦΕΙΟ Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008792
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00
Έως 14.00
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

- ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ)

- ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ)

- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- ΤΕΥΧΟΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

 ΔΠΝ/
4001925/10.05.2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΩ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ, ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΛΕΡΟΥ, ΠΑΤΜΟΥ, ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ, ΛΕΙΨΩΝ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟΥ.

06/07/2017
09:00 

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/
ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 210 9008792
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00
Έως 14.00
ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

-ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ)

-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

-ΤΕΥΧΟΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

 
ΔΠΝ/
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ/ 4001855- 2017

ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ (ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΣΠΗΛΙΟΥ)

 30/06/2017
09:00

 
ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓ. ΓΡΑΦΕΙΟ Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008792
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00
Έως 14.00
 

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

- ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ)

- ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ)

 
ΔΠΝ/
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΙΟΥ /
4001818-2017

ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ (ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΑΥΤΗΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ, ΨΑΡΩΝ, ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ, ΒΟΛΙΣΣΟΥ, ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ)

 25/05/2017
09:00

 
ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓ. ΓΡΑΦΕΙΟ Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008792
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00
Έως 14.00
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

- ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ)

- ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ)

 
ΔΠΝ/
Περ. Ηρακλείου - 4001831/ 2017

 
Βοηθητικές Υπηρεσίες Μελετών Δικτύων Διανομής και Παροχών της Περιοχής Ηρακλείου

 23/05/2017
09:00

 
ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓ. ΓΡΑΦΕΙΟ Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008792
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00
Έως 14.00
 
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

- ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

- ΣΥΜΒΑΣΗ

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

- ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

- ΠΙΝΑΚΕΣ 5η ΑΝΑΘ.

- ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

 
ΔΠΝ/
ΠΕΡΙΟΧΗ
 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 /4001856 - 2017

ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ (ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΑΥΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΣΗΤΕΙΑΣ)

 19/05/2017
09:00

 
ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓ. ΓΡΑΦΕΙΟ Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008792
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00
Έως 14.00
 

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

- ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ)

- ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ)

 ΔΠΝ/
ΠΕΡ. ΧΑΝΙΩΝ 4001882/2017


Βοηθητικές Υπηρεσίες Μελετών Δικτύων Διανομής και Παροχών στην Περιοχή Χανίων (Έδρα Περιοχής και Π/Κ Βρυσσών) της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών. 

 

 03/05/2017
09:00

 
ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓ. ΓΡΑΦΕΙΟ Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008792
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00
Έως 14.00
 
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

- ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

- ΣΥΜΒΑΣΗ

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

- ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

-ΠΙΝΑΚΕΣ 5η ΑΝΑΘ.

- ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ