ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Εθνικής Αμύνης 9Α, 546 21 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ. Κέντρο : 2310 360000

Η Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης προκηρύσσει  τους πιο κάτω ανοικτούς Διαγωνισμούς.
Η διάθεση των Τευχών των Διακηρύξεων γίνεται από τα αρμόδια γραφεία που αναφέρονται στην σχετική στήλη, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 14:00.
 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 ΔΠΜ-Θ/
Περιοχή Δυτικής Θεσ/νίκης
3006072/2017
ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./
ΔΠΜ-Θ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
14/07/2017
10:00  
Τομέας Χρηστών
Αισώπου 20 546 27 Θεσσαλονίκη
2ος όροφος
κ. Μακρή Μαγδαληνή
τηλ. 2310 584781
 
- Τ.Ε.Υ.Δ. ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

1)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ

2)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

3)ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

5)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

6) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

7)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας

8)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Διοικητικά Όρια
ΔΠΜ-Θ/
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΜΑΣ 001/2017 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΔΡΑΣ ΠΕΡ. ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ Υ/Π
Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
14/06/2017
12:00 
 
ΔΠΜ-Θ/
Π. ΔΡΑΜΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΟΜΠΑΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2521050102
ΤΣΟΚΑΤΑΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
2521050109
1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2. ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ)

3. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5. ΤΕΥΧΟΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
 ΔΠΜ-Θ/
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ/
ΤΧΔ/2-2016
ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  17/5/2017 
10:00
Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης, οδός Εθνικής Αμύνης 9α, (Τ.Κ. 54621), τηλ. 2310-360000
1. Διακήρυξη
Όροι και οδηγίες


2. Πρόσκληση Καταμέτρησης

3. Σύμβαση

4. Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής των όρων

5. Παράρτημα I
Υπόδειγμα Ταυτότητας


6. Παράρτημα II
ασφαλίσεις


7. Παράρτημα ΙΙΙ
Οικονομική
προσφορά


8. Παράρτημα ΙV
Σύμβαση Εμπιστευτικότητας


9. Υποδείγματα