Όλες οι προμήθειες υλικών, έργων και προμηθειών διενεργούνται σύμφωνα με το Ν.4412/16 και τις σχετικές ρυθμίσεις.