Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2017

Παράρτημα

Παράρτημα Η/Υ

Έντυπο Αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών, Λ. Συγγρού 98-100, τ.κ. 11741, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στην πιο πάνω διεύθυνση και συγκεκριμένα στον 4ο όρ. – γρ. 412, εντός 10 ημερών δηλ. από 22/04/2017 έως και 02/05/2017 - 10:00 έως 14:00